14.06.2018

Положення про громадську раду при Кодимській районній державній адміністрації

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Розпорядження голови

                                                                                                                                                                         районної державної

                                                                                                                                                                         адміністрації

                                                                                                                                                                                                                              Від 12.06.2018 № 288/А-2018

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про громадську раду при Кодимській районній державній адміністрації

1. Громадська рада при Кодимській районній державній адміністрації (далі — громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду, розробленим на основі Типового положення.

Положення про громадську раду розробляється громадською радою та затверджується органом виконавчої влади, при якому її утворено (далі - райдержадміністрація).

 Положення про громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті райдержадміністрація протягом  трьох  робочих  днів з моменту затвердження.  

 Розроблення та затвердження змін до Положення про громадську раду  здійснюється  у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про громадську раду. 
  

 3. Основними завданнями громадської ради є:

- створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

- здійснення громадського контролю за діяльністю органу;

 - сприяння  врахуванню  органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики. 

4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає органу пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує  та  подає  органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю; 
 
3) подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких орган проводить консультації з громадськістю, а також щодо  підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;
 
4)  проводить  відповідно  до  законодавства  громадську експертизу  діяльності  органу  та  громадську антикорупційну експертизу   нормативно-правових   актів   та   проектів нормативно-правових актів, які розробляє орган;
 
5) здійснює  громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка  знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним 
нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
 
6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність,  прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб; 

 7)  збирає,  узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
 

   8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці; 

   9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність. 

   5. Громадська рада має право: 

   1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо); 

   2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за 
згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за згодою);
 

   3) організовувати  і  проводити  семінари,  конференції, засідання за круглим столом та інші заходи; 

   4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради; 

   5) отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.
 
  Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган. 

   6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських  об’єднань,  релігійних,  благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України. 

   До  складу  громадської  ради  при міністерстві, іншому центральному  органі  виконавчої  влади  можуть  бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сфері, що пов’язана з діяльністю відповідного 
органу, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі і завдання діяльності. 

   Інститут  громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної  структури  та  наявності  місцевих  осередків (відокремлених  підрозділів,  філій,  представництв,  місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. 

  До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.
 
7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за осіб, які особисто присутні на установчих  зборах  та  кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства.  

   Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 35 осіб. 

   Строк повноважень складу громадської ради - два роки. 

  До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному  представнику  від  кожного  інституту  громадянського суспільства.

8. Для формування складу громадської ради райдержадміністрація утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

Якщо при райдержадміністрації вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради та райдержадміністрації.

Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів райдержадміністрація в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення. У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Типового положення;

неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам, встановленим цим Положенням, у строк, визначений абзацом шістнадцятим цього пункту;

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього Положення;

недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Список кандидатів до складу громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при органі виконавчої влади до проведення установчих зборів, а також обирається новий склад громадської ради.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається органові.

Орган оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

9. Райдержадміністрації на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд);

надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;

скасування державної реєстрації  інституту  громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради; 

неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;  

подання членом громадської ради відповідної заяви; 
обрання члена громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної  Республіки Крим, органі місцевого самоврядування; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена громадської ради; 
смерті члена громадської ради. 
 
 У разі припинення будь-якою особою членства у громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу громадської ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні громадської ради. 
 
 Зміни у складі громадської ради затверджуються рішенням органу на підставі протоколу засідання громадської ради. Орган оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.  

   Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, орган вживає заходів для доукомплектування складу громадської ради в порядку, встановленому цим Положенням для формування складу громадської ради.  

   10-1.  Дострокове припинення діяльності громадської ради здійснюється у разі: 

   - прийняття відповідного рішення на її засіданні; 

   - реорганізації або ліквідації органу. 

   Рішення  про  припинення  діяльності  громадської  ради оформляється відповідним актом органу. 

   У разі припинення діяльності громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим - четвертим цього пункту, орган утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 8 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу громадської ради.
 
11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів  ради  на  її  першому засіданні шляхом рейтингового голосування. 

   Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну громадську раду, утворену відповідно до вимог цього Положення. 

   Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. 

   Повноваження голови громадської ради припиняються за рішенням громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, у разі висловлення йому недовіри громадською радою, а також у випадках, передбачених Положенням про громадську раду. 

   У разі припинення повноважень голови громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням громадської ради заступник голови громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.
 
12. Голова громадської ради: 

   організовує діяльність громадської ради; 

   організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення; 

   підписує документи від імені громадської ради; 

   представляє громадську раду  у  відносинах  з  Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації; 

   може брати участь у засіданнях колегії органу. 

13. За заявою громадської ради керівник органу може покласти здійснення функцій секретаря громадської ради на представника органу.
 
14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові  засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови громадської ради, керівника органу або однієї третини загального складу її членів. 

   Повідомлення про скликання засідань громадської ради, у тому числі позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу. 
   Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу. 
 
   Засідання громадської ради проводяться відкрито. 

   У засіданнях громадської ради може брати участь з правом дорадчого  голосу керівник органу, його заступник або інший уповноважений представник органу.  

   За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи. 

   15. Рішення  громадської  ради  приймається  відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

   Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду органом. 

   Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному  веб-сайті  органу та в інший прийнятний спосіб. 
Інформація про прийняте рішення має містити  відомості  про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення. 

   15-1. На засіданні громадської ради, яке проводиться за участю  представників  органу  в  I  кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік. 

   Річний  план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб.
 
16. Установчі документи, склад громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також  інші  відомості  про  діяльність  громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті органу в рубриці "Громадська рада".
17. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює орган. 

18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.