11.01.2017

Регламент Кодимської районної державної адміністрації

УКРАЇНА

КОДИМСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.09.16 №                         404/А-2016

 

 

Про затвердження Регламенту Кодимської

районної державної адміністрації

 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року № 2263 «Про затвердження Типового регламенту місцевої державної адміністрації», від 22 липня 2016 року № 465 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» та у зв’язку зі структурними змінами в районній державній адміністрації:

  1. Затвердити Регламент Кодимської районної державної адміністрації (додається).

  2. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження голови Кодимської районної державної адміністрації:

- від 27 листопада 2007 року № 983 «Про затвердження Регламенту Кодимської

районної державної адміністрації»;

- від 28 січня 2008 року № 58 «Про внесення змін до Регламенту Кодимської районної державної адміністрації»;

- від 25 травня 2011 року № 309/ А-2011 «Про внесення змін до Регламенту Кодимської районної державної адміністрації»;

- від 25 жовтня 2011 року № 665/А-2011 «Про внесення змін до Регламенту Кодимської районної державної адміністрації».

 

Голова районної

державної адміністрації В.П.Козачок

 

 


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної державної адміністрації

12.09.16

404/А-2016

 


Регламент
Кодимської районної державної адміністрації


1. Загальні положення

1.1. Цей Регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності районної державної адміністрації.

1.2. Розгляд в районній державній адміністрації питань, що належать до її компетенції, зокрема щодо делегованих районною радою повноважень, провадиться головою, першим заступником голови, заступником голови (далі – заступники голови), керівником апарату районної державної адміністрації, апаратом райдержадміністрації, управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, а
також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації.

1.3. Робота районної державної адміністрації, її апарату та структурних підрозділів є відкритою і гласною, за винятком розгляду питань, які становлять державну таємницю або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.

Районна державна адміністрація інформує громадськість про свою діяльність, залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що належать до її компетенції.

Висвітлення діяльності районної державної адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

1.4. Розподіл обов’язків між посадовими особами районної державної адміністрації проводить голова райдержадміністрації не пізніше одного місяця з дня призначення його на посаду з визначенням:

- повноважень і функцій посадової особи;

- управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації (далі – структурні підрозділи райдержадміністрації), діяльність яких контролюватиметься відповідною посадовою особою;

- підприємств, установ та організацій, щодо яких посадова особа забезпечує реалізацію державної політики відповідно до законодавства;

- порядку заміщення голови районної державної адміністрації, його першого заступника та заступника у разі їх відсутності.

1.5. Положення про структурні підрозділи райдержадміністрації розробляються керівниками таких підрозділів, погоджуються із заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), а також з головним спеціалістом-юрисконсультом апарату районної державної адміністрації і затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.


2. Планування роботи районної державної адміністрації

2.1. Районна державна адміністрація проводить свою роботу згідно з планами, складеними на квартал, які затверджуються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

2.2. Планування роботи районної державної адміністрації здійснюється з метою створення умов для послідовної та узгодженої діяльності її структурних підрозділів та апарату.

2.3. Формування планів роботи районної державної адміністрації здійснюється її апаратом за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженими із заступниками голови, керівником апарату (відповідно до розподілу обов’язків) (додаток 1).

Пропозиції до плану роботи, погоджені із заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації, подаються керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації відділу комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку кварталу.

Планування роботи районної державної адміністрації з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється з урахуванням статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.4. Плани роботи районної державної адміністрації передбачають заходи, спрямовані на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України та Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня
(далі – акти законодавства), доручень Прем’єр-міністра України, державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, здійснення інших визначених законами, а також делегованих районною радою повноважень та забезпечення реалізації державної політики.

До планів роботи районної державної адміністрації включаються:

- актуальні питання, пов’язані із здійсненням заходів із соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та розв’язанням проблем у соціальній сфері, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, які потребують розгляду на засіданні колегії, нараді у голови районної державної адміністрації та вжиття додаткових заходів;

- перелік актів законодавства, розпоряджень голови районної державної адміністрації, хід виконання яких розглядатиметься в порядку контролю;

- основні організаційно-масові заходи, проведення яких забезпечується районною державною адміністрацією або за її участю.

Плани повинні містити питання:

- підбиття підсумків діяльності районної державної адміністрації за квартал з визначенням основних напрямів подальшої роботи;

- діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації з виконання актів законодавства, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій.

Підготовка до розгляду питання щодо діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації або виконавчих комітетів рад з питань здійснення делегованих повноважень, як правило, передбачає проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

У планах роботи районної державної адміністрації визначаються конкретні структурні підрозділи або посадові особи, відповідальні за виконання запланованих заходів, а також строки їх здійснення.

2.5. Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану роботи районної державної адміністрації за рішенням голови.

Питання виключається з плану роботи районної державної адміністрації за рішенням голови на підставі доповідної записки заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату районної державної адміністрації.

2.6. Робота структурних підрозділів та підрозділів апарату районної державної адміністрації проводиться за квартальними планами, що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату районної державної адміністрації.

Формування планів роботи структурних підрозділів та підрозділів апарату районної державної адміністрації здійснюється з урахуванням положень пункту 2.4. цього Регламенту.

2.7. Додаткові (позапланові) питання включаються до плану роботи структурного підрозділу та підрозділу апарату районної державної адміністрації і виключаються з нього за рішенням заступника голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату районної державної адміністрації.

2.8. Контроль за виконанням планів роботи районної державної адміністрації, структурних підрозділів та підрозділів апарату районної державної адміністрації здійснюється заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату районної державної адміністрації.

2.9. Підготовка звітності районної державної адміністрації, передбаченої статтями 30 та 33 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», проводиться відділом комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації на основі звітів структурних підрозділів районної державної адміністрації, у тому числі підрозділів її
апарату, затверджених заступником голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату районної державної адміністрації.

Звіт про результати діяльності районної державної адміністрації розміщується на її офіційному веб-сайті відділом комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації та у місцевих засобах масової інформації.

Зміст звітності за квартал визначається питаннями, що вирішуються районною державною адміністрацією та її структурними підрозділами.

 

 

3. Організація роботи апарату районної державної адміністрації

3.1. Апарат районної державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань:

- опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови
райдержадміністрації;

- здійснює опрацювання проектів розпоряджень голови райдержадміністрації;

- розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації з організаційних, кадрових та інших питань;

- перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання актів
законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, розпоряджень голови районної державної адміністрації територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади (з питань здійснення повноважень районної державної адміністрації), структурними підрозділами райдержадміністрації, а також виконкомами рад;

- вивчає та узагальнює досвід роботи зазначених органів і надає практичну допомогу в розв’язанні складних проблем, розробляє пропозиції щодо удосконалення їх діяльності;

- здійснює контроль за своєчасним поданням доповідей, інформаційних та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, розпоряджень голів обласної та районної державних адміністрацій;

- за дорученням голови районної державної адміністрації проводить аналіз роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу з удосконалення організації їх роботи, готує пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

- здійснює правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надає
методичну та іншу практичну допомогу, спрямовану на правильне застосування, неухильне
додержання актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та посадовими
особами районної державної адміністрації;

- готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних і кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації;

- розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління;

- проводить разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації,
територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади аналіз
соціально-економічного і суспільно-політичного становища на відповідній території,
розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його
поліпшення;

- здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності районної державної адміністрації; забезпечує організацію приймання-передачі інформації засобами електронного зв'язку відповідно до вимог законодавства та дотримання правил охорони праці;

- провадить діяльність, пов’язану з державною таємницею, організовує та здійснює заходи щодо забезпечення режиму секретності в районній державній адміністрації відповідно до вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці;

- забезпечує висвітлення діяльності районної державної адміністрації;

- виконує відповідно до цього Регламенту інші функції.

3.2. Апарат районної державної адміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами райдержадміністрації, апаратом районної ради, обласною державною адміністрацією, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, а також з виконавчими органами рад.

3.3. Організація роботи апарату районної державної адміністрації здійснюється відповідно до цього Регламенту та Положення про її апарат, що затверджується головою
райдержадміністрації.


4. Організація роботи з кадрами

4.1. Кадрова робота у районній державній адміністрації спрямовується на комплексне вирішення питання щодо комплектування місцевих органів виконавчої влади висококваліфікованими і компетентними працівниками.

4.2. Організація кадрової роботи у районній державній адміністрації здійснюється за затвердженим головою районної державної адміністрації річним планом, який передбачає здійснення заходів з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників,
а також з інших питань управління персоналом.

4.3. Організацію кадрової роботи в апараті районної державної адміністрації та у її структурних підрозділах здійснює служба управління персоналом.

Кадрова робота в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації проводиться відкрито і спрямовується на всебічне вивчення та врахування можливостей працівників, найбільш повне застосування їх здібностей, розвиток ініціативності, створення
атмосфери заінтересованості у професійному зростанні.

4.4. Прийняття на державну службу до районної державної адміністрації та звільнення з державної служби здійснюється в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

4.5. На посади, передбачені номенклатурою посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені лише особи, яким в установленому порядку оформлено допуск до державної таємниці.

4.6. Для визначення якості виконання поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування кар’єри державних службовців, виявлення потреби у професійному навчанні результати їх службової діяльності щороку підлягають
оцінюванню в порядку, встановленому законодавством про державну службу.

4.7. Районна державна адміністрація розглядає і вносить в установленому порядку пропозиції щодо нагородження державними нагородами, нагородами Кабінету Міністрів України та заохочує працівників апарату і структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління.

4.8. На кожного прийнятого на роботу до районної державної адміністрації працівника оформляється особова справа.

4.9. Відповідальність за реалізацію державної політики з питань управління персоналом в апараті районної державної адміністрації та її структурних підрозділах, добір персоналу, планування та організацію заходів з підвищення рівня професійної компетентності
державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення несе служба управління персоналом.

 

5. Організація роботи з документами та контролю за їх виконанням

5.1. Організація роботи з документами та облік запитів на інформацію в районній державній адміністрації здійснюється в порядку, передбаченому інструкцією з діловодства, що розробляється відповідно до Типової інструкції з діловодства у міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2011 року №1242, та згідно із Законом України «Про доступ до публічної
інформації».

Інструкція з діловодства в апараті та структурних підрозділах районної державної
адміністрації затверджується окремим розпорядженням голови районної державної
адміністрації.

Порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, здійснюється відповідно до Інструкції, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року №1893.

5.2. Відповідальність за організацію виконання документів несуть голова, заступники голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівник апарату райдержадміністрації, керівники її структурних підрозділів.

5.3. Контролю підлягають тільки зареєстровані документи, в яких встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення.

Обов’язковому контролю підлягає виконання завдань, визначених актами законодавства, дорученнями Прем’єр-міністра України, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, розгляд звернень комітетів Верховної Ради України, запитів і звернень народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

5.4. Контроль за додержанням строків та форм виконання документів в районній державній адміністрації, в тому числі і власних рішень, а також своєчасне їх доведення до виконавців здійснює відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.

5.5. Контроль, зазначений у підпункті 5.4. цього Регламенту, здійснюється шляхом:

- аналізу і узагальнення у визначені строки письмової інформації про стан виконання
документів у цілому або окремих встановлених ними завдань, що надходить від виконавців;

- систематичного аналізу статистичних та інших даних, що характеризують стан виконання документів;

- проведення періодичної комплексної або цільової перевірки організації і стану виконання завдань безпосередньо на місцях;

- розгляду питань діяльності (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, нарадах при голові районної державної адміністрації або його заступників, апаратних нарадах.

5.6. Проекти листів щодо стану виконання документів вищих органів влади у цілому або окремих передбачених ними завдань у разі необхідності встановлення проміжних
контрольних строків подаються з пропозиціями голові районної державної адміністрації або його заступникам (відповідно до розподілу обов’язків) не пізніше ніж за 7 днів до закінчення строку, визначеного документом вищого органу влади.

Інформацію щодо продовження строків контролю виконання розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації подають голові не пізніше ніж за 3 дні до закінчення строку, визначеного документом.

5.7. Інформацію (звіт) про стан виконання документів, інформаційні листи, що подаються відповідно органам виконавчої влади вищого рівня, підписує голова районної державної адміністрації та його заступники.

Зняття з контролю виконаного документа проводиться на підставі письмового звіту
керівника відповідного органу або іншого документа, що підтверджує його виконання, за
письмовою згодою голови районної державної адміністрації або його заступника (відповідно до розподілу обов’язків).

Відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації веде комп’ютерну
програму обліку та контролю виконання документів, своєчасність доведення їх до
виконавців.

 


6. Організація розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян

6.1. Районна державна адміністрація організовує в установленому порядку розгляд звернень громадян – пропозицій (зауважень), заяв (клопотань), скарг. Організація розгляду звернень громадян, у тому числі ведення діловодства та проведення особистого прийому громадян, покладається на відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.

Діловодство за зверненнями громадян ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348.

6.2. Порушені у зверненнях громадян питання розглядаються головою районної державної адміністрації або його заступником (відповідно до розподілу обов’язків), керівником апарату райдержадміністрації, керівником відповідного структурного підрозділу районної державної адміністрації.

Відповіді на звернення громадян готують структурні підрозділи райдержадміністрації або підрозділи її апарату.

6.3. Особистий прийом громадян проводить голова районної державної адміністрації, його заступники, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації згідно з графіком, який затверджується головою районної державної адміністрації та оприлюднюється через засоби масової інформації.

Графік особистого прийому громадян повинен містити інформацію про місце проведення, дні і години прийому.

Виїзні прийоми громадян посадовими особами райдержадміністрації проводяться відповідно до графіка, затвердженого головою районної державної адміністрації.

Відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації аналізує щоквартальну роботу з розгляду звернень, узагальнює пропозиції, що містяться в них, розробляє рекомендації, спрямовані на усунення причин виникнення обґрунтованих скарг і зауважень громадян, контролює вирішення порушених у них питань.

Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної первинної правової допомоги,
організація особистого прийому таких громадян здійснюється відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».

 

7. Організація правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації

7.1. Правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації, а також надання методичної та іншої практичної допомоги з правових питань здійснює головний спеціаліст-юрисконсульт апарату райдержадміністрації (далі – головний спеціаліст-юрисконсульт).

Головний спеціаліст-юрисконсульт підпорядковується голові районної державної адміністрації.

7.2. Основними завданнями головного спеціаліста-юрисконсульта є:

- правове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;

- організація та здійснення правової роботи, спрямованої на правильне застосування і
неухильне додержання вимог актів законодавства структурними підрозділами, апаратом та
посадовими особами районної державної адміністрації.

7.3. Головний спеціаліст-юрисконсульт відповідно до покладених на нього завдань:

- забезпечує відповідність законодавству проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, інших актів райдержадміністрації, наказів керівників структурних підрозділів;

- проводить правову експертизу проектів розпоряджень голови районної державної
адміністрації, готує висновки правової експертизи у разі їх невідповідності актам
законодавства та/або подає пропозиції щодо приведення таких проектів у відповідність до
вимог законодавства;

- визначає, які розпорядження голови районної державної адміністрації є нормативно-
правовими актами і підлягають державній реєстрації в органах юстиції;

- надає методичну допомогу працівникам апарату райдержадміністрації та керівникам
структурних підрозділів райдержадміністрації щодо правильного застосування норм
законодавства під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків;

- представляє інтереси районної державної адміністрації та структурних підрозділів районної державної адміністрації у судах та інших державних органах під час розгляду правових питань або спорів;

- виконує інші функції з правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації відповідно до цього Регламенту та посадової інструкції головного спеціаліста-юрисконсульта, що затверджується головою районної державної адміністрації.

 

8. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, служби і комісії районної державної адміністрації

8.1. Для сприяння здійсненню повноважень районної державної адміністрації її голова
утворює консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи (ради, колегії, робочі групи
тощо), служби та комісії. Завдання, функції та персональний склад таких органів визначає
голова районної державної адміністрації. Рішення зазначених органів оформляються протоколами.

8.2. Для узгодженого розгляду питань, що належать до компетенції районної державної адміністрації, обговорення найважливіших напрямів її діяльності може утворюватися колегія районної державної адміністрації (далі-колегія) у складі голови районної державної адміністрації (голова колегії), його заступників, керівника апарату (секретар колегії) та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації.

8.3. До складу колегії можуть входити керівники територіальних органів центральних
органів виконавчої влади та посадові особи органів місцевого самоврядування за згодою.
До складу колегії районної державної адміністрації можуть бути включені за пропозиціями
громадських організацій, підприємств, установ та організацій їхні представники.

8.4. Засідання колегії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини загальної кількості її членів.

Засідання колегії проводяться відповідно до плану роботи районної державної адміністрації, позачергові – за необхідністю.

8.5. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

В окремих випадках за рішенням головуючого може бути застосована процедура таємного голосування.

Рішення колегії оформляється протоколом, який готує відділ діловодства та контролю
апарату райдержадміністрації на підставі наданих матеріалів та підписує голова колегії, і є
підставою для видання ним відповідного розпорядження.

8.6. Апарат районної державної адміністрації здійснює організаційне забезпечення засідань колегії.

 

9. Порядок підготовки проведення нарад та контроль за виконанням протокольних доручень, наданих за їх результатами

9.1. Голова райдержадміністрації, заступники голови, керівник апарату
райдержадміністрації, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації з метою
оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції, проводять
наради.

Порядок денний наради затверджує відповідна посадова особа, яка проводить нараду.
Організація проведення нарад у голови районної державної адміністрації та його заступників, апаратної наради покладається на підрозділи апарату або відповідні структурні підрозділи райдержадміністрації.

9.1.1. Протоколи апаратних нарад райдержадміністрації складаються відділом
діловодства та контролю апарату райдержадміністрації, яке здійснює контроль за
виконанням протокольних доручень, наданих на нараді.

9.1.2. Заступники голови районної державної адміністрації за необхідності проводять наради з керівниками відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади відповідно до розподілу основних обов’язків. Протоколи зазначених нарад ведуть та контролюють, визначені ними посадові особи.

9.1.3. Голова, заступники голови та керівник апарату районної державної адміністрації проводять виїзні наради, поїздки з метою оперативного розгляду та вирішення питань, що належать до їх компетенції.

Виїзні наради, поїздки голови районної державної адміністрації за його дорученням готують заступники голови районної державної адміністрації (відповідно до закріплення) та керівники структурних підрозділів райдержадміністрації.

Відділ комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації не менше ніж за три робочі дні до проведення наради повідомляє виконавчий комітет відповідної ради про проведення заходу.

За усним або письмовим дорученням голови районної державної адміністрації або за
власною ініціативою за погодженням голови районної державної адміністрації заступник
голови райдержадміністрації разом з відповідними структурними підрозділами
райдержадміністрації, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади здійснює відповідну підготовку до виїзної наради, поїздки під своїм керівництвом.

9.1.4. Підготовку приміщень до нарад, засідань та інших заходів здійснює відділ комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації спільно з підрозділами апарату, структурними підрозділами райдержадміністрації, що відповідають за підготовку і проведення заходів.

9.2. Порядок денний, список запрошених, аналітичні довідки про стан справ та
обґрунтування причини внесення питання на розгляд надаються головуючому наради не
пізніше ніж за 2 дні до проведення, а з додаткових (позапланових) питань подаються у день
проведення наради.

9.3. За результатами розгляду питань на нараді можуть видаватися розпорядження голови райдержадміністрації або наказ керівника структурного підрозділу районної державної адміністрації.

9.4. Право офіційно повідомляти засобам масової інформації про порядок денний і підсумки розгляду питань на нарадах має уповноважена головою районної державної адміністрації посадова особа.

9.5. Протоколи районних нарад, які проводяться в районній державній адміністрації під головуванням голови районної державної адміністрації, складаються відділом діловодства та контролю апарату райдержадміністрації спільно зі структурними підрозділами районної державної адміністрації та територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, які ініціювали проведення наради.

9.6. Протоколи районних нарад готуються профільними структурними підрозділами,
територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади протягом 5 робочих днів після наради.

9.7. Протоколи районних нарад під головуванням голови районної державної адміністрації реєструються в відділі діловодства та контролю апарату райдержадміністрації, який здійснює контроль за строками виконання завдань, визначених протоколами.

Протоколи наради підписує головуючий.

 

10. Порядок внесення та розгляду проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації

10.1. Голова районної державної адміністрації на виконання актів законодавства, доручень Прем’єр-міністра України, за власною ініціативою видає одноособово в межах повноважень районної державної адміністрації розпорядження.

10.2. Проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації (далі - проекти
розпоряджень) готують структурні підрозділи райдержадміністрації, підрозділи її апарату, а
також територіальні органи центральних органів виконавчої влади за резолюцією голови районної державної адміністрації або за власною ініціативою.

10.3. У разі, коли розроблення проекту розпорядження доручено кільком структурним
підрозділам райдержадміністрації чи підрозділам її апарату або іншому органу, головним
розробником є виконавець, зазначений першим.

10.4. Проекти розпоряджень підлягають погодженню із заінтересованими структурними підрозділами районної державної адміністрації, а у разі потреби - з іншими органами.

У разі, коли проект розпорядження стосується розвитку конкретної адміністративно-
територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект
надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення
пропозицій.

Головний розробник спільно з головним спеціалістом-юрисконсультом апарату райдержадміністрації визначає заінтересовані структурні підрозділи райдержадміністрації, підрозділи її апарату та інші органи відповідно до змісту основних положень проекту розпорядження та несе відповідальність за повноту визначеного кола заінтересованих органів.

Головний розробник організовує, спрямовує і координує роботу заінтересованих
структурних підрозділів райдержадміністрації, підрозділів її апарату та інших органів з
розроблення проекту розпорядження, вживає вичерпних заходів для врегулювання
розбіжностей в їх позиціях щодо проекту (проводить консультації, узгоджувальні наради,
робочі зустрічі тощо), отримує від них інформаційно-аналітичні та інші необхідні матеріали.

Заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, підрозділи її апарату та інші органи за зверненням головного розробника у триденний строк беруть участь в опрацюванні та погодженні проекту розпорядження

Проекти погоджуються шляхом їх візування представниками структурних підрозділів
районної державної адміністрації, інших органів, заступниками голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків та керівником апарату райдержадміністрації. При цьому зазначається посада, ініціали і прізвище особи, яка візує проект розпорядження, а також дата візування.

Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації погоджуються не пізніше ніж у
дводенний строк після їх подання головним розробником.

За результатами погодження проекту розпорядження заінтересовані структурні підрозділи районної державної адміністрації, підрозділи її апарату, інші органи можуть висловити письмові зауваження та пропозиції, які долучаються до проекту незалежно від їх врахування головним розробником.

Копії документів про погодження проекту розпорядження (письмові зауваження та
пропозиції заінтересованих структурних підрозділів) зберігаються в архівних справах
головного розробника.

10.5. Неврегульовані розбіжності у позиціях заінтересованих структурних підрозділів
районної державної адміністрації, підрозділів її апарату та інших органів щодо проекту
розпорядження оформляються головним розробником у вигляді протоколу узгодження
позицій (додаток 2), який підписує керівник структурного підрозділу районної державної
адміністрації, підрозділу її апарату, іншого органу, що є головним розробником.

10.6. Головний розробник готує пояснювальну записку до проекту розпорядження, що
повинна містити необхідні розрахунки, обґрунтування і прогнози соціально-економічних та
інших результатів реалізації виданого розпорядження (додаток 3).

До пояснювальної записки у разі потреби можуть додаватися інформаційно-довідкові
матеріали (таблиці, графіки тощо).

Загальний обсяг пояснювальної записки не повинен перевищувати чотирьох аркушів.

Пояснювальна записка не подається до проектів розпоряджень з кадрових питань, про
внесення змін до складу комісії, робочої групи або з інших організаційних питань.

Подання пояснювальної записки до проектів розпоряджень нормативного характеру, в тому числі регуляторних актів, є обов'язковим.

10.7. У разі, коли проект розпорядження, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до інших розпоряджень, такі зміни або доповнення включаються в текст проекту або подаються як проект окремого розпорядження одночасно з основним проектом. До таких проектів розпоряджень додається порівняльна таблиця (додаток 4), у якій зазначаються положення (норми) розпорядження, що є чинними, а також пропозиції стосовно викладення їх у новій редакції.

10.8. У разі проведення публічного обговорення проекту розпорядження головний розробник вносить його разом з довідкою, в якій зазначаються особи, котрі були залучені до такого обговорення, його результати, а також рішення щодо врахування пропозицій чи
обґрунтування їх відхилення в цілому або частково.

10.9. Проект розпорядження із соціально-економічних питань, як правило, має вступну частину (преамбулу), в якій зазначаються результати аналізу стану справ і причини
виникнення недоліків у розв’язанні відповідних проблем, визначається мета видання
розпорядження.

Нормативні положення та завдання суб’єктам відносин, передбачені у проекті
розпорядження, повинні бути конкретними і реальними, спрямованими на досягнення у
найкоротший строк визначеної мети та містити у разі потреби перелік виконавців і строки
виконання завдань.

У проекті розпорядження можуть передбачатися у разі потреби проміжні контрольні строки інформування районної державної адміністрації про хід виконання встановлених завдань.

Проекти розпоряджень з питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі потреби попередньо обговорюються на засіданнях колегії районної державної адміністрації.

10.10. У разі розроблення проекту розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, головний розробник проводить аналіз його регуляторного впливу відповідно до вимог
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності» за Методикою проведення аналізу впливу регуляторного акта, що затверджена
відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

Головний розробник разом з проектом розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, подає:

- копію рішення територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику в Одеській області про його погодження або копію рішення апеляційної регуляторної комісії про задоволення скарги головного розробника щодо відмови зазначеного органу в погодженні проекту акта разом з аналізом його регуляторного впливу;

- копію повідомлення про оприлюднення проекту.

10.11. Підготовлений проект розпорядження підписується керівником органу, що є головним розробником, та вноситься голові районної державної адміністрації разом з документами, передбаченими пунктами 10.4. – 10.10. цього Регламенту, через відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.

Строк опрацювання проекту розпорядження в апараті районної державної адміністрації не повинен перевищувати 5 робочих днів. У разі потреби зазначений строк може бути продовжено на обґрунтоване прохання посадової особи апарату районної державної адміністрації.

10.12. Проекти розпоряджень підлягають правовій експертизі у головного спеціаліста- юрисконсульта апарату районної державної адміністрації.

У разі, коли проект розпорядження подано апарату районної державної адміністрації з
порушенням визначених у цьому розділі вимог, головний спеціаліст-юрисконсульт у дводенний строк листом (додаток 5) повертає головному розробникові проект розпорядження та матеріали до нього.

Головний спеціаліст-юрисконсульт апарату райдержадміністрації опрацьовує поданий проект розпорядження, зокрема проводить його правову експертизу, вносить поправки, пов’язані з приведенням проекту розпорядження у відповідність до вимог нормопроектувальної техніки, а також у разі потреби редагує проект розпорядження.

Головний спеціаліст-юрисконсульт апарату райдержадміністрації під час проведення правової експертизи:

- перевіряє проект розпорядження на відповідність Конституції та законам України, іншим актам законодавства;

- оцінює ефективність обраного правового шляху врегулювання проблеми;

- перевіряє проект розпорядження на відповідність вимогам, встановленим цим Регламентом, а також повноту погодження із заінтересованими органами.

У разі виявлення невідповідності проекту розпорядження чи його окремих положень актам законодавства головний спеціаліст-юрисконсульт апарату райдержадміністрації готує зауваження до такого проекту та повертає його на доопрацювання головному розробникові з відповідними пропозиціями.

У разі, коли недоліки проекту розпорядження не можуть бути усунені шляхом
доопрацювання, головний спеціаліст-юрисконсульт апарату райдержадміністрації готує висновок (додаток 6).

Проект розпорядження, у тексті якого містяться посилання на нормативно-правові акти, які відсутні в інформаційній базі «Ліга: Закон», подається для проведення правової експертизи разом з текстами зазначених актів.

10.13. Якщо під час опрацювання проекту розпорядження виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного погодження.

10.14. Проект розпорядження візується працівниками апарату районної державної
адміністрації, які здійснювали його опрацювання (головним спеціалістом-юрисконсультом,
заступником голови або керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків, першим заступником голови районної державної адміністрації).

10.15. Розпорядження голови райдержадміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання, якщо самими розпорядженнями не встановлено більш пізній строк набрання чинності. Розпорядження доводяться до їх виконавців, а у разі потреби - оприлюднюються.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції згідно з Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю, що стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. N 731.

Розпорядження голови райдержадміністрації нормативного характеру набирають чинності після реєстрації з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

Розпорядження голови райдержадміністрації що стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з дня їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено більш пізній строк набрання чинності.

Розпорядження голови райдержадміністрації, зазначені в абзацах третьому і четвертому цього пункту, оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації"

Додатки до розпоряджень голови райдержадміністрації є невід'ємною частиною таких розпоряджень і підписуються керівником апарату райдержадміністрації.

Розпорядження голови райдержадміністрації надсилаються заінтересованим органам, підприємствам, установам та організаціям і посадовим особам згідно з розрахунком розсилання та оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації в установленому її головою порядку.

Головний розробник забезпечує відповідно до вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" здійснення відстеження результативності прийнятого розпорядження.

 


11. Публічне обговорення проекту розпорядження голови районної державної адміністрації

11.1. Проект розпорядження, який стосується життєвих інтересів широких верств населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прав, свобод і законних інтересів громадян, передбачає затвердження регіональних програм економічного, соціального, культурного розвитку, а також має важливе соціально-економічне значення для її розвитку, може бути винесений для публічного обговорення на будь-якому етапі підготовки шляхом опублікування у друкованих засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб.

11.2. Рішення про проведення публічного обговорення проекту розпорядження приймає голова районної державної адміністрації на підставі пропозиції головного розробника або за власною ініціативою.

Пропозиція щодо проведення публічного обговорення проекту розпорядження повинна містити обґрунтування необхідності обговорення та інформацію про джерела фінансування його проведення, стислий зміст, мету та очікувані результати видання розпорядження.

Пропозиція підписується головним розробником та візується керівниками заінтересованих структурних підрозділів районної державної адміністрації, підрозділів її апарату, іншими органами.

До пропозиції додаються проект розпорядження, завізований керівником органу, що є
головним розробником, та план проведення публічного обговорення. У плані проведення публічного обговорення зазначається:

- які верстви та групи населення повинні взяти участь в обговоренні;

- яких результатів необхідно досягти;

- які заходи передбачено здійснити в ході обговорення;

- строк проведення обговорення.

Проект розпорядження, який має ознаки регуляторного акта, оприлюднюється у порядку та у спосіб, передбаченими статтями 9, 12, 13 і 20 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

11.3. Організація проведення публічного обговорення покладається на головного
розробника.

Головний розробник подає відділу комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації проект розпорядження разом з планом проведення публічного обговорення, обґрунтуванням необхідності його прийняття та інформацією про контактні телефони і адресу головного розробника.

Публічне громадське обговорення проекту розпорядження проводиться відповідно до
Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996.

11.4. Пропозиції та зауваження, що надійшли у процесі публічного обговорення проекту розпорядження, розглядаються головним розробником, узагальнюються та враховуються під час доопрацювання проекту.

Доопрацювання проекту розпорядження за результатами обговорення може бути підставою для звернення головного розробника щодо продовження строку внесення такого проекту до районної державної адміністрації.

 

12. Порядок підготовки та контролю за виконанням доручень голови районної державної адміністрації та його заступників

12.1. Доручення – це окреме завдання голови районної державної адміністрації або його заступників, яке надається за підсумками нарад, засідань колегій, особливих подій та
надзвичайних ситуацій, коли необхідне термінове втручання посадових осіб структурних
підрозділів райдержадміністрації, територіальних підрозділів центральних органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування в частині делегованих їм повноважень у розв’язанні негайних питань.

12.2. Доручення голови райдержадміністрації візується безпосередньо виконавцем,
керівником структурного підрозділу райдержадміністрації або територіального підрозділу
центрального органу виконавчої влади, що відповідає за підготовку доручення, заступником голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків, керівником апарату райдержадміністрації, головним спеціалістом-юрисконсультом апарату райдержадміністрації. У разі потреби та в передбачених чинним законодавством випадках
доручення підлягає погодженню із посадовими особами, які відповідно до їхньої компетенції координують питання, порушені у дорученні.

12.3. До проекту доручення обов’язково додається перелік підрозділів, яким буде
надсилатися доручення для виконання.

12.4. Доручення повинні бути із зазначенням строку виконання. У разі потреби строк може бути продовжено за обґрунтованим проханням виконавця, яке подається не пізніше ніж за 3 робочі дні до закінчення встановленого строку. Строк виконання може бути змінено лише за вказівкою посадової особи, яка його встановила.

12.5. Підписані головою райдержадміністрації або його заступниками доручення
реєструються в відділі діловодства та контролю апарату райдержадміністрації та
надсилаються зацікавленим органам і організаціям згідно з переліком.

12.6. Контроль за строками виконання доручення покладається на відділ діловодства та контролю апарату райдержадміністрації.

 

13. Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування

13.1. Взаємовідносини районної державної адміністрації з іншими органами державної влади та органами місцевого самоврядування здійснюються в установленому законами порядку з метою забезпечення належного виконання покладених на районну державну адміністрацію завдань.

Контроль за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади здійснюється у встановленому законодавством порядку.

13.2. Взаємодія районної державної адміністрації з територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади здійснюється відповідно до Порядку координації головами місцевих державних адміністрацій діяльності територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та забезпечення сприяння у виконанні покладених на зазначені органи завдань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2013 року № 667.

13.3. Районна державна адміністрація готує та подає зауваження і пропозиції з питань
розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць до проектів актів
законодавства, які розробляються іншими органами.

З метою врахування громадської думки щодо проекту акта законодавства з питань розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці, що надійшов від інших державних органів для погодження районною державною адміністрацією, може бути проведено його громадське обговорення.

 

14. Організація роботи щодо забезпечення підготовки проектів рішень районної ради

14.1. Координація роботи структурних підрозділів райдержадміністрації з організаційного забезпечення підготовки проектів рішень районної ради здійснюється керівником апарату райдержадміністрації.

14.2. Питання на розгляд районної ради виносяться за дорученням голови
райдержадміністрації та за погодженням із заступником голови райдержадміністрації
відповідно до розподілу основних обов’язків.

14.3. За підготовку питань на розгляд районної ради відповідають керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, до компетенції яких віднесено їх вирішення.

14.4. Проекти рішень районної ради та необхідні документи готуються та подаються
відповідно до Регламенту Кодимської районної ради.

14.5. До проекту рішення районної ради для передачі його до апарату районної ради
додається погоджувальний лист, який містить візи автора проекту, головного спеціаліста-юрисконсульта, керівника апарату районної державної адміністрації, заступника голови райдержадміністрації (відповідно до затвердженого розподілу основних обов’язків між головою та заступниками голови райдержадміністрації) (додаток 7).

14.6. Проекти рішень, які мають регуляторний характер і є регуляторним актом, подаються до районної ради відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

14.7. Проекти програм соціально-економічного та культурного розвитку району, районного бюджету надаються на розгляд районній раді у строки, передбачені розпорядженням голови районної ради про план підготовки пленарного засідання.

15. Режим роботи районної державної адміністрації

15.1. Режим роботи підрозділів апарату, структурних підрозділів районної державної адміністрації такий:

- початок роботи щоденно о 8 годині ранку;

- тривалість роботи по днях: понеділок, вівторок, середа, четвер - 8 годин 15 хвилин,
п`ятниця – 7 годин;

- вихідні дні - субота, неділя;

- кінець роботи - о 17 годині, за винятком п`ятниці, коли робочий день завершується о 15 годині 45 хвилин;

- перерва на обід - з 12 години до 12 години 45 хвилин щоденно.

15.2. Керівники структурних підрозділів райдержадміністрації несуть персональну
відповідальність за виконання підлеглими правил внутрішнього трудового розпорядку
підрозділу.

15.3. В апараті райдержадміністрації, структурних підрозділах районної державної
адміністрації ведеться табель обліку використання робочого часу працівників.

15.4. Керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації погоджують виїзд у відрядження з головою районної державної адміністрації або його заступниками.

15.5. Перед виїздом у службове відрядження або у приватних справах в іноземні країни працівники, яким надано допуск до державної таємниці, зобов'язані повідомити про це голову районної державної адміністрації та головного спеціаліста з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації.

15.6. Відрядження голови райдержадміністрацій за межі району здійснюється за погодженням голови облдержадміністрації через лист, факсограму, телеграму тощо. У випадку запрошення голови райдержадміністрацій на засідання колегіальних органів, наради, співбесіди тощо відрядження не потребує погодження.

Відпустка голови райдержадміністрації погоджується з головою обласної державної адміністрації. Копія погодженої заяви та розпорядження голови райдержадміністрації про відпустку надається управлінню з питань персоналу апарату облдержадміністрації протягом доби з дати видання розпорядження.

15.7. Для оперативного зв’язку з обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими закладами, установами і організаціями, підприємствами встановлюється чергування в вестибюлі адміністративного будинку №1 за адресою: пл. Перемоги,1, тел.: 2-61-96.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Регламенту

 

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови Кодимської райдержадміністрації

 

(підпис) (ініціали та прізвище)

____” _______________20___р.

 

 

ПРОПОЗИЦІЇ

до плану роботи Кодимської районної державної адміністрації

на __квартал _____року

 

Зміст заходу

Обґрунтування необхідності здійснення заходу

Строк виконання

Відповідальні

1.Засідання колегії районної державної адміністрації з розглядом питань:

 

 

 

 

2. Апаратні наради районної державної адміністрації з розглядом питань:

 

 

 

 

3. Організаційна робота:

 

 

 

 

4. Контрольна робота:

 

 

 

 

 

Керівник підрозділу (підпис) (ініціали та прізвище)

 

____” ____________ 20 ___ р.

 

 

Додаток 2

до Регламенту

 

 

ПРОТОКОЛ

узгодження позицій

 

щодо проекту розпорядження________________________________________

(назва)

1. Враховані зауваження (пропозиції)

 

 

Редакція частини проекту розпорядження, до якої висловлено зауваження (пропозиції)

 

 

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що подав зауваження (пропозиції) та їх зміст

 

 

Спосіб врахування

 

2. Неврегульовані розбіжності

 

 

Редакція спірної частини проекту розпорядження

 

 

Найменування структурного підрозділу, іншого органу, що висловив зауваження (пропозиції) та їх зміст

 

 

Обґрунтування причин відхилення зауважень (пропозицій) головним розробником

 

 

_______________________ _______________ ________________

(посада керівника (підпис) (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

___ ____________ 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Регламенту

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту розпорядження__________________________________________

(назва)

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження.

 

Зазначається підстава розроблення проекту розпорядження (на виконання акта законодавства, доручення Прем'єр-міністра України, за власною ініціативою тощо) та стисло викладається суть проблеми, на розв'язання якої спрямовується розпорядження, і причини її виникнення, наводяться дані, що підтверджують необхідність правового врегулювання питання.

 

2. Мета і шляхи її досягнення.

Розкривається мета, якої планується досягти в результаті прийняття розпорядження, та механізм його виконання, а також суть найважливіших положень проекту.

 

3. Правові аспекти.

Зазначаються правові підстави розроблення проекту розпорядження та перелік нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері суспільних відносин.

Відповідно до змісту проекту розпорядження зазначається потреба у внесенні змін до чинних розпоряджень або визнання їх такими, що втратили чинність, а також завдання з розроблення нових розпоряджень або відсутність потреби у внесенні змін до чинних чи розробленні нових розпоряджень.

У разі коли проект розпорядження стосується прав та обов'язків громадян, про це зазначається окремо.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування.

Наводяться фінансово-економічне обґрунтування проекту розпорядження, розрахунок необхідних матеріальних і фінансових витрат, їх обсяг та джерела покриття. Якщо виконання розпорядження не потребує додаткових матеріальних та інших витрат, про це зазначається окремо.

Детальні фінансово-економічні розрахунки можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

5. Позиція заінтересованих органів.

Зазначається, чи стосується проект розпорядження інтересів інших органів, та стисло викладається їх позиція.

Якщо проект подано з розбіжностями, наводиться інформація про роботу, проведену з їх урегулювання (стисло повідомляється про вжиті головним розробником заходи, спрямовані на пошук взаємоприйнятного рішення, врегулювання спірної позиції, зазначається, чи проводилися переговори, консультації, робочі зустрічі, наради тощо, а також, хто з посадових осіб брав у них участь).

 

6. Регіональний аспект.

Якщо проект розпорядження стосується питання щодо розвитку адміністративно-територіальної одиниці, то зазначається, чи враховують положення проекту потребу району, його вплив на районний розвиток, наводиться позиція органів місцевого самоврядування, а також визначається ступінь її відображення у проекті.

 

7. Громадське обговорення.

Наводяться результати проведених консультацій з громадськістю, пропозиції та зауваження громадськості і ступінь їх врахування, запропоновані шляхи мінімізації негативних наслідків неврахування таких пропозицій та зауважень, а також способи врегулювання конфлікту інтересів.

Якщо проект розпорядження не потребує проведення громадського обговорення, про це зазначається окремо.

 

8. Прогноз результатів.

Дається прогнозна оцінка результатів виконання розпорядження, зазначаються критерії (показники), за якими оцінюється їх ефективність, порівнюються досягнуті результати з прогнозованими, аналізуються можливі ризики та заходи щодо їх мінімізації. Критерії оцінки ефективності повинні зазначатися в конкретних одиницях (грошові одиниці, одиниці продукції тощо). Прогнозні розрахунки та критерії оцінки ефективності можуть додаватися до пояснювальної записки.

 

_______________________ _______________ ________________

( посада керівника (підпис) (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

____ ____________ 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 4

до Регламенту

 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

 

до проекту розпорядження______________________________________

(назва)

 

 

 

Зміст положення чинного розпорядження

 

 

Зміст відповідного положення проекту розпорядження

 

 

_______________________ _______________ ______________

( посада керівника (підпис) (ініціали та прізвище)

структурного підрозділу, іншого

органу, що є головним розробником)

 

 

___ ____________ 20__ р.

 

 

Додаток 5

до регламенту

 

 

____________________________________

(найменування структурного підрозділу,

іншого органу, що є головним розробником)

 

Відповідно до Регламенту Кодимської районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням її голови від ______________ №_________, повертаємо проект розпорядження _________________________________________________________

(назва)

для приведення його у відповідність з вимогами пункту ________ зазначеного Регламенту.

 

Додаток: на _____ арк.

__________________ _______________ ________________

(головний спеціаліст-юрисконсульт) (підпис) (ініціали та прізвище)

___ ____________ 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

до Регламенту

 

 

 

ВИСНОВОК

 

головного спеціаліста – юрисконсульта апарату Кодимської районної державної адміністрації до проекту розпорядження ______________________

(назва)

 

Проект розпорядження розроблено_______________________________

(найменування структурного підрозділу,

__________________________________________________________________

іншого органу, що є головним розробником)

 

1. За результатами проведеної експертизи виявлені невідповідності:

 

1)____________________________________________________________

(Конституції і законам України, іншим актам законодавства,

__________________________________________________________________

розпорядженням голови обласної чи районної державної адміністрації)

 

2)____________________________________________________________

(вимогам нормопроектувальної техніки - зазначаються недоліки,

__________________________________________________________________

зокрема логічні та змістові)

 

2. Узагальнений висновок_______________________________________

(наводиться узагальнений висновок та пропозиції

__________________________________________________________________

щодо проекту в цілому, оцінюється правова доцільність прийняття та обґрунтованість

__________________________________________________________________

проекту, доцільність способу правового врегулювання питання, порушеного в ньому)

 

Правову експертизу проекту розпорядження проведено:

 

 

___________________ _______________ ________________

(головний спеціаліст – юрисконсульт) (підпис) (ініціали та прізвище)

 

 

___ ____________ 20__ р.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7

до Регламенту

 

ПОГОДЖУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

 

до проекту рішення районної ради "___________________________________________

____________________________________________________________________________",

який планується для розгляду на засіданні сесії районної ради "___"_____________20__ року

 

 

 

 

Перший заступник голови

районної державної адміністрації ( підпис, дата) (ініціали та прізвище)

 

 

Заступник голови

районної державної адміністрації (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації (ініціали та прізвище)

 

 

 

Головний спеціаліст-юрисконсульт (ініціали та прізвище)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підрозділ:

Виконавець:

Тел.