23.06.2018

Оголошується конкурс на зайняття посади головного лікаря комунального підприємства «Кодимський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Кодимської районної ради Одеської області

Правові підстави проведення конкурсу: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», рішення Кодимської районної ради Одеської області від 4 грудня 2013 року № 378 -VI «Про майно спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Кодимського району, управління яким здійснює Кодимська районна рада», розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 травня 2018 року № 255/А-2018 «Про проведення конкурсу на посади керівників комунальних закладів охорони здоров’я Кодимського району Одеської області» та від 18 червня 2018 року № 300/А-2018 «Про утворення постійно діючої конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття посад керівників комунальних закладів охорони здоров’я Кодимського району Одеської області».

Найменування закладу: комунальне підприємство «Кодимський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Кодимської районної ради Одеської області.

 Юридичне та фактичне місцезнаходження закладу: 66000, Одеська область, м.Кодима, вул. Кривенцова,1.

Основні напрями діяльності закладу з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом: код КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів.

Згідно статуту:

- надання первинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Кодимського району Одеської області, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Статут, структура закладу: додатки до оголошення.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності закладу:

Загальний фонд – 3 653 522 грн.

Спеціальний фонд -258 150 грн.

Дата початку приймання документів для участі у конкурсі:

22 червня 2018 року.

Кінцевий строк приймання документів для участі у конкурсі: 20 липня 2018 року до 16.00 год.

Адреса приймання документів для участі у конкурсі: 66000, Одеська область, м.Кодима, пл. Перемоги,1, каб.15.

 Номер телефону та адреса електронної пошти для довідок: 2-63-84, е-mаіl: kodima_soc@odessa.gov.ua (тема: Конкурс на посади керівників закладів ОЗ).

Перелік документів, що подаються претендентом для участі в конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади згідно з додатком 1 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України  “Про запобігання корупції“ вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4 до порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1094;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України “Про запобігання корупції“).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

- проходження інтернатури за однією із спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з «Організації і управління охороною здоров'я»;

- підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);

- наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності;

- стаж роботи за фахом — не менше 5 років;

- повинен знати: Конституцію України; акти законодавства, нормативні
документи, що стосуються державної служби та місцевого органу виконавчої влади; Укази Президента України,постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші
нормативно-правові акти, що регулюють розвиток галузі охорони здоров'я; основи медичного і трудового права; концепцію розвитку охорони здоров'я населення України; основи міжнародного та європейського законодавства з питань охорони
здоров'я; практику застосування законодавства у межах своєї компетенції; основи державного управління; практику застосування чинного законодавства; основи організації роботи та технологію процесу управління; економічні основи управління охороною здоров'я, демографічну ситуацію в регіоні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я; технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами
масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку.

Вимоги до конкурсної пропозиції: конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці керівника закладу із зазначенням істотних умов контракту: умови оплати праці визначаються відповідно до спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я від 05.10.2005 року №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення». З керівником укладається контракт за типовою формою згідно постанови Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 642.

Дата проведення конкурсу: початок проведення конкурсу – 23 липня 2018 року.

Місце проведення конкурсу: Одеська область, м.Кодима, пл. Перемоги,1, зала засідань (ІІ поверх приміщення).