02.04.2014

Порядок оприлюднення відомостей зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік

Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції» (далі - Закон) передбачено, що суб’єкти декларування зобов’язані щорічно до 
1 квітня подати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі - декларація) за минулий рік за формою, що додається до цього Закону. 
Частина 2 статті 12 Закону визначає, що відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік Президента України, Голови Верховної Ради України, народних депутатів України, Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України, Голови та суддів Конституційного Суду України, Голови та суддів Верховного Суду України, голів та суддів вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора України та його заступників, Голови Національного банку України, Голови Рахункової палати, Голови та членів Вищої ради юстиції, членів Центральної виборчої комісії, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, перших заступників та заступників міністрів, заступників міністрів - керівників апаратів, керівників інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх заступників, членів колегіальних державних органів (комісій, рад), сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її утворення), районної, обласної ради та їх заступників, керівників виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад та їх заступників, секретаря сільської, селищної, міської ради підлягають оприлюдненню протягом 30 днів з дня їх подання шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах або опублікування в офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого самоврядування. 
Відповідні відомості, розміщенні на офіційних веб-сайтах державних органів та органів місцевого самоврядування, оприлюднюються на термін не менше одного року. 
Опублікуванню підлягають усі відомості, що зазначені у декларації, у тому числі і стосовно членів сім’ї декларанта за винятком інформації, яка визначена Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції» інформацією з обмеженим доступом і такою, що не підлягає оприлюдненню. 
Увага! Такою інформацією Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції» визначено відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, а також реєстрації місця проживання, дати народження декларанта, місцезнаходження об'єктів, які наводяться в декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, є інформацією з обмеженим доступом та оприлюдненню не підлягають. 
Зокрема, оприлюдненню підлягають: 
- загальні відомості про декларанта - прізвище, ім’я та по батькові (без зазначення серії та номера паспорта, реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та місця проживання декларанта); 
- посада декларанта, ступінь зв’язку, прізвище та ініціали членів сім’ї декларанта (без зазначення серії та номера паспорта, реєстраційного номера 
облікової картки платника податків членів сім’ї декларанта); 
- відомості про доходи одержані (нараховані) з усіх джерел в Україні та з джерел за межами України декларантом та членами його сім’ї; відомості про нерухоме майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта та членів його сім’ї (без зазначення місця знаходження об’єкта); 
- відомості про транспортні засоби, що перебувають у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта та членів його сім’ї; відомості про вклади у банках, цінні папери та інші активи, що перебувають у власності декларанта та членів його сім’ї, відомості про фінансові зобов’язання декларанта та членів його сім’ї. 
Слід зазначити, що Законом не встановлено певних вимог щодо форми оприлюднення відомостей зазначених у декларації.