23.04.2014

Роз’яснення порядку проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Стаття 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» визначає, що стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1 частини першої  статті  4  цього  Закону  (крім  кандидатів  на  пост  Президента  України, кандидатів  у  народні  депутати  України,  кандидатів  у  депутати  Верховної  Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів),  проводиться  спеціальна  перевірка,  у  тому  числі  щодо  відомостей,  поданих особисто.

Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо осіб, які претендують на зайняття  посад,  пов'язаних  із виконанням  функцій  держави  або  місцевого самоврядування, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради АРК, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів) (далі –кандидати), у тому числі відомості, подані особисто.

Спеціальну  перевірку  запроваджено  з  метою підвищення  якості відбору кандидатів на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування  шляхом  комплексного  вивчення  інформації  про  особу,  яка  бажає обіймати ці посади.

Порядок проведення спеціальної перевірки затверджується Президентом України. Порядок  проведення  спеціальної  перевірки  відомостей  щодо  осіб,  які претендують  на  зайняття  посад,  пов'язаних  із  виконанням  функцій  держави  або місцевого самоврядування (далі - Порядок) затверджено Указом Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012 «Про порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» (із змінами і доповненнями, внесеними Указами Президента України від 18.05.2012 №333/2012, від 25.092013  №529/2013).

Для цілей цього Порядку не вважається призначенням (крім призначень, які здійснюються Президентом України або Кабінетом Міністрів України):

1) призначення в порядку переведення особи на іншу посаду в межах одного і того ж органу  державної  влади  (державного  органу)  чи  органу  місцевого  самоврядування, призначення  в  порядку  переведення  на посаду з  одного  органу  державної  влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування до іншого;

2) призначення в порядку переведення особи, яка перебуває на посаді в органі державної влади (державному органі), що припиняється, на посаду до іншого органу державної влади (державного органу), до якого переходять повноваження та функції органу державної влади (державного органу), що припиняється.

Організація  проведення  спеціальної  перевірки покладається  на  керівника (заступника  керівника) відповідного органу  державної влади (державного органу) чи органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує кандидат, крім випадків, установлених законом.

Спеціальній перевірці підлягають відомості щодо:

- притягнення особи до кримінальної відповідальності, у тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;

- факту, чи є особа піддана або піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;

- достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

- наявності в особи корпоративних прав;

- стану здоров'я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.

Спеціальна  перевірка  проводиться  за  письмовою  згодою  кандидата (форма  1), яка подається разом із заявою про призначення, а в разі конкурсного добору така згода подається протягом трьох днів із дати одержання кандидатом повідомлення про результати конкурсу.

У  разі  ненадання  кандидатом  згоди  спеціальна  перевірка стосовно  нього  не проводиться і питання щодо його призначення або підготовки подання для призначення на відповідну посаду не розглядається.

Кандидат, стосовно  якого  спеціальна  перевірка  вже  проводилася,  при призначенні, переведенні на посаду до іншого органу державної влади (державного органу), органу місцевого самоврядування письмово повідомляє про це відповідний орган разом із поданням заяви про призначення.

Зазначений  орган не  пізніше  наступного  робочого  дня  після  одержання повідомлення від кандидата надсилає за останнім місцем його роботи (служби), де проводилася спеціальна перевірка, запит про надання копії довідки про результати спеціальної перевірки, після отримання якої розглядається питання про призначення на посаду.

Оформлення та надсилання такого запиту здійснюється з урахуванням положень абзацу другого пункту 8 та пункту 9 Порядку (форма 2).

Копія  довідки про  результати  спеціальної  перевірки надається відповідним органом  державної  влади  (державним  органом),  органом  місцевого  самоврядування протягом п'яти робочих днів з дня одержання запиту.

Спеціальна перевірка проводиться у  строк, що не перевищує п'ятнадцяти

календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки.

Згідно з Порядком спеціальна перевірка цих відомостей проводиться:

1) Міністерством  внутрішніх  справ  України – щодо  відомостей  про  притягнення  особи  до  кримінальної відповідальності,  наявність  судимості,  її  зняття,  погашення,  про  застосування  до кандидата адміністративних стягнень за корупційні правопорушення.

Листом МВС України від 30.03.2012 № 4729/Чн запропоновано органам державної влади  та  органам  місцевого  самоврядування  запити  на  проведення  зазначеної спеціальної перевірки надсилати до територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України.

Зазначена  перевірка  проводиться  з  використанням  Єдиної  інтегрованої

інформаційно-пошукової системи, при цьому результат перевірки не залежить від органу МВС України, який її здійснив.

2)  Міністерством  юстиції  України – щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, відомостей про кандидата.

Положення  про  Єдиний  державний  реєстр  осіб,  які  вчинили  корупційні

правопорушення  (далі -Реєстр)  затверджено  наказом  Міністерства  юстиції

України від 11.01.2012 № 39/5.

Положення визначає порядок формування та ведення Реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, а також надання відомостей з нього.

3) Державною  податковою  службою  України – щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації  про  майно,  доходи,  витрати  і  зобов'язання  фінансового  характеру  за минулий рік.

Запит  для  перевірки  достовірності  зазначених  у  декларації  відомостей

надсилається на адресу Державної податкової служби за місцем податкової адреси платника податків.

Податковою адресою платника податків - фізичної особи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків в органі державної податкової служби.

Платник  податків - фізична  особа  може  мати  одночасно  не  більше  однієї податкової адреси (Податковий кодекс України Ст. 45. Податкова адреса).

4)  Міністерством  охорони  здоров'я  України – щодо відомостей про стан здоров'я кандидата.

Порядок  проведення  медичного  огляду  та  спеціальної  перевірки  особи,  яка претендує на зайняття посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування  затверджено  наказом  Міністерства  охорони  здоров’я  України  від 30.07.2012 № 578.

Порядок  проведення  медичного  огляду визначає  організацію  проведення

медичного огляду особи, яка претендує на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (далі – особа).

Медичний огляд особи проводиться перед прийняттям на роботу з метою

встановлення її придатності за станом здоров'я до роботи.

Медичний огляд особи проводиться в закладах охорони здоров'я всіх форм  власності,  що  мають  ліцензію  на  медичну  практику,  акредитовані  в установленому  законодавством  порядку  та  внесені  у  реєстр  закладів  охорони здоров'я, які проводять медичні огляди осіб, що претендують на зайняття посади, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.

Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей про стан здоров'я особи визначає  організацію  проведення  Міністерством  охорони  здоров’я  України, департаментами   (управліннями)   охорони   здоров'я   обласних   державних адміністрацій спеціальної перевірки відомостей про стан здоров'я особи.

5) Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України – щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання.

Порядок  проведення  перевірки  відомостей  щодо  освіти,  наявності  наукового ступеня,  вченого  звання  у  осіб,  які  претендують  на  зайняття  посад,  пов'язаних  з виконанням  функцій  держави  або  місцевого  самоврядування (далі - порядок) затверджено  наказом  Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України  від 10.09.2012 № 986.

Порядок  визначає  організацію  проведення  Міністерством  освіти  і  науки, молоді та спорту України, управліннями освіти обласних державних адміністрацій (далі - уповноважений  орган)  спеціальної  перевірки  відомостей  щодо  освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання у осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування).

Спецперевірка    проводиться    відповідним    структурним    підрозділом уповноваженого органу, що визначений наказом керівника.

Спецперевірка  відомостей  про  наявність  освіти,  наукового  ступеня,  вченого звання  здійснюється  з  використанням  даних  Єдиної  державної  електронної  бази  з питань  освіти  та/або  інформації,  наданої  навчальними  закладами,  державними архівними та науковими установами.

Запити до навчальних закладів, архівних та наукових установ надаються за

допомогою факсимільного зв'язку.

Відповіді навчальних закладів, архівних та наукових установ уповноваженому органу направляються впродовж одного дня за допомогою факсимільного зв'язку та поштою.

6)  Державною  реєстраційною  службою  України – проводиться  перевірка

відомостей щодо наявності у кандидата корпоративних прав.

Порядок проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття  посад,  пов'язаних  із  виконанням  функцій  держави  або  місцевого самоврядування, корпоративних  прав  (далі -  Порядок)  затверджено  наказом Міністерства юстиції України від 23.03.2012 № 448/5.

Порядок  визначає  механізм  проведення  Державною  реєстраційною  службою України  та  реєстраційними  службами  головних  управлінь  юстиції  Міністерства юстиції України в областях спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на  зайняття  посад,  пов'язаних  із  виконанням  функцій  держави  або  місцевого самоврядування, корпоративних прав.

Перевірка  здійснюється  шляхом  пошуку  відомостей  про  корпоративні

права осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або  місцевого  самоврядування,  у  Єдиному  державному  реєстрі  юридичних  осіб  та фізичних осіб - підприємців.

До запиту додаються копії:

1) письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;

2) автобіографії;

3) паспорта;

4) документів про освіту, вчені звання, наукові ступені;

5) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;

6) медичної довідки про стан здоров'я (форма № 133/о);

7) військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних);

8) довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності);

9)  інших  документів,  у  яких  містяться  відомості,  вимога  щодо  подання  яких установлена законом.

Копії  документів, зазначених  у  пунктах 1 - 3,  надсилаються  всім  органам (підрозділам), які проводитимуть спеціальну перевірку.

Копії  документів, зазначених  у  пунктах  4– 9,  надсилаються  органам (підрозділам), які проводитимуть перевірку відповідних відомостей (достовірності відомостей,  зазначених  у  декларації,  наявності  у  особи  корпоративних  прав, наявності наукового ступеня, вченого звання тощо).

Запит про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів на зайняття  посад  державних  службовців, призначення  на  які  здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України, надсилається не пізніше наступного  робочого  дня після  одержання  згоди  кандидата  до  органів,  які проводять  спецперевірку  Главою  Адміністрації  Президента  України,  керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України (їх заступниками або іншою визначеною ними посадовою особою) через Національне агентство України з питань державної служби (форма 2 до Порядку).

Обмін під час проведення спеціальної перевірки відомостями між органами (підрозділами),  які  проводять  спеціальну  перевірку,  здійснюється  у  порядку, встановленому законодавством.

Особливості взаємодії органів державної влади (державних органів) та органів (підрозділів), які проводять спеціальну перевірку, під час проведення спеціальної перевірки  щодо  осіб,  які  претендують  на  зайняття  посад,  перебування  на  яких становить  державну  таємницю,  визначаються  спільними  нормативно-правовими актами заінтересованих органів державної влади (державних органів).

Інформація  про  результати  спеціальної  перевірки  та  наявність  даних,  які перешкоджають  зайняттю  кандидатом  посади,  підписана  керівником  органу (підрозділу), що проводив спеціальну перевірку, а в разі його відсутності – особою, яка  виконує  його  обов'язки,  або  заступником  керівника  цього  органу (підрозділу) відповідно до розподілу функціональних обов'язків, подається відповідному органу, який надіслав запит не пізніше семи днів із дати надходження запиту.

Інформація  про  результати  спеціальної  перевірки  відомостей  щодо кандидатів, призначення на які здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів  України, підписана  керівником  органу (підрозділу),  що  проводи в спеціальну перевірку, а в разі його відсутності –особою, яка виконує його обов'язки, або  заступником  керівника  цього  органу (підрозділу)відповідно  до  розподілу функціональних  обов'язків, не  пізніше  семи  днів із  дати  надходження  запиту подається до Національного агентства України з питань державної служби, яке у триденний строк із дня одержання такої інформації здійснює її узагальнення та надсилає відповідно до Адміністрації Президента України або Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Кадрова  служба (інший  підрозділ) органу,  який  надіслав  запит,  на  підставі отриманої  інформації  про  результати  спеціальної  перевірки  відомостей  щодо кандидата на зайняття посади державного службовця, готує довідку про результати спеціальної перевірки, яка підписується її керівником (форма 3 до Порядку).

Довідка про результати проведення спеціальної перевірки відомостей щодо кандидатів, призначення на які здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів  України,  готується  відповідним  структурним  підрозділом  Адміністрації Президента  України  або  Секретаріату  Кабінету  Міністрів  України  на  підставі інформації про результати спеціальної перевірки, поданої Національним агентством України з питань державної служби.

Довідка про результати спеціальної перевірки або копія довідки про результати раніше проведеної спеціальної перевірки додається до документів, поданих кандидатом, або до особової справи, якщо прийнято рішення про його призначення на посаду.

Варто зазначити, що відповідно до статті 12 Закону України»”Про державну службу» не можуть бути обраними або призначеними на посаду в державному органі та його апараті особи, які:

- визнані у встановленому порядку недієздатними;

- мають не зняту або не погашену судимість за вчинення злочину або на яких

протягом  останнього  року  накладалося  адміністративне  стягнення  за  вчинення корупційного правопорушення;

- у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані близьким їм особам;

- в інших випадках, встановлених законами України.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації про майно, доходи, витрати  і  зобов'язання  фінансового  характеру  за  минулий  рік  посадовою  особою (органом),  яка  (який)  проводить  спеціальну  перевірку,  надається  можливість претенденту на посаду протягом п'яти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбіжність.

У  разі  встановлення  за  результатами  спеціальної  перевірки  відомостей  про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для  зайняття  посади,  посадова  особа  (орган),  яка  (який)  здійснює  призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.

У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих  кандидатом  автобіографії  та/або  декларації  про  майно,  доходи,  витрати  і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік посадовою особою (органом), яка (який) проводить спеціальну перевірку, надається можливість кандидату протягом п'яти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити розбіжності.

У  разі  встановлення  за  результатами  спеціальної  перевірки  відомостей  про кандидата,  які  не  відповідають  установленим  законодавством  вимогам  для  зайняття посади, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє кандидату у призначенні (обранні) на посаду.

У  разі  встановлення  за  результатами  спеціальної  перевірки  та  розгляду вищезазначених пояснень кандидата факту подання ним підроблених документів або неправдивих  відомостей  посадова  особа  (орган),  яка  (який)  здійснює  призначення (обрання) на посаду, повідомляє

протягом  трьох  робочих  днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє кандидату у призначенні (обранні) на посаду.

Кандидат, щодо якого проведена спеціальна перевірка, має право на ознайомлення з  довідкою  про  результати  спеціальної  перевірки.  У  разі  незгоди  кандидата  з результатами перевірки він може подати свої зауваження у письмовій формі стосовно її результатів до відповідного органу.

Рішення про відмову кандидату у призначенні (обранні) на посаду з підстав, зазначених в абзацах другому та третьому цього пункту, можуть бути оскаржені до суду.

Органи (підрозділи), які проводили спеціальну перевірку, у разі надходження від кандидата  зауважень  стосовно  результатів  спеціальної  перевірки  надають  йому письмову відповідь протягом десяти днів з дати надходження зауважень.

Інформація  про  результати  спеціальної  перевірки  та  документи  щодо  її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну  таємницю.  Такі  документи  зберігаються  в  порядку,  встановленому відповідно до закону.

Матеріал підготовлено головним спеціалістом з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату райдержадміністрації, носить інформаційний характер і не встановлює правових норм.