Хто має повідомити громадянина про отримання субсидії, або автоматично ці дані будуть передані у житлову контору?

Громадянин, який заявив про своє право на  субсидію, отримає повідомлення про те, чи нарахована йому субсидія на житлово-комунальні послуги, чи ні. У повідомленні  буде зазначено, на який термін надається субсидія, її розмір, а також розмір обов’язкової плати за кожну послугу. Крім того, кожного місяця до організацій-надавачів послуг надаються  списки громадян, яким нараховані субсидії, розміри субсидій та обов’язкової плати.

За якими умовами можна отримати субсидію для сім’ї, в якій дружина перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Чи враховується соціальна допомога у сукупний дохід сім’ї?

Розрахунок сукупного доходу для призначення субсидії провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Держкомсім'ямолоді, Держкомстату.

Відповідно до зазначеної Методики до сукупного доходу сімей (одержувачів) входить допомога, у тому числі допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Враховуючи зазначене, у випадку, якщо жінка перебуває у відпустці по догляду за дитиною, субсидія призначається на загальних підставах, при цьому до сукупного доходу сім’ї буде враховано допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Питання Якими нормативно-законодавчими документами потрібно користуватися під час розробки умов оплати праці працівників підприємств, установ та організацій?

При розробці умов оплати праці: посадових окладів, тарифних ставок, доплат, надбавок та інших заохочень необхідно керуватися законами України “Про оплату праці”, “Про колективні договори і угоди”, Господарським Кодексом України, Кодексом Законів про працю України, Генеральною угодою між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями на 2010-2012 роки. 

Відповідь:

Нормами ст. 15 Закону “Про оплату праці”, ст. 97 Кодексу Законів про працю України установлено, що форми і системи оплати праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород, інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюють підприємства в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною і галузевими угодами.

Підприємства використовують тарифні сітки і шкали співвідношень посадових окладів, що визначаються галузевими угодами як орієнтири для диференціації оплати праці залежно від професійної кваліфікації працівників, складності та умов виконуваних ними робіт.

Держава регулює розмір оплати праці працівників усіх форм власності встановленням мінімальної заробітної плати.

На основі тарифної ставки (окладу) робітника І розряду, яку встановлюють окремим рішенням Кабінету Міністрів України, і відповідних тарифних коефіцієнтів розраховують розміри посадових окладів інших категорій працівників.

Якщо підприємство перебуває у сфері чинності Генеральної угоди, то відповідно до ст. 6 Закону України “Про оплату праці” тарифна ставка робітника І розряду встановлюється в розмірі, не нижчому за визначений генеральною (галузевою) угодою.

Мінімальна заробітна плата – це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче від якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну норму праці (обсяг робіт).

Законом України “Про Державний бюджет України на 2011 рік” установлено мінімальну заробітну плату з 1 січня 2011 року у розмірі 941 гривня, з 1 квітня – 960 гривень, з 1 жовтня – 985 гривень, з 1 грудня  – 1004 гривні.

Питання На яких підприємствах проводиться атестація робочих місць за умовами праці?

Відповідь:

Атестація робочих місць за умовами праці (надалі — атестація) проводиться на підприємствах і організаціях незалежно від форм власності й господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому.

Основна мета атестації полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах.

Атестація проводиться згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. N 442 та методичними рекомендаціями щодо проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджуваними Мінпраці і МОЗ.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Питання  

Я пенсіонер, дитина війни, 1938 року народження. Жінка померла у 2010 році. Я часто хворію, не завжди   можу принести собі  хліб та приготувати їжу. Дочка та її сім`я  проживають в Росії. Хочу, щоб до мене приходив соціальний робітник та допомагав по господарству. Куди мені треба звернутися?

Відповідь.

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417   затверджено нову редакцію Типового положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання  структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Вищезазначеними документами передбачено обслуговування громадян, які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги.

Для отримання соціальних послуг у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Вам необхідно звернутися  до  управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

Питання  

Які документи необхідно надати для отримання допомоги з газифікації житла?

Відповідь.

Відповідно до обласної соціальної цільової програми „Милосердя в дії” на 2011-2013 роки, затвердженої рішенням Одеської обласної ради від 18 лютого 2011 року № 81-VI, допомога для газифікації житла надається малозабезпеченим громадянам з числа багатодітних сімей; дітям-сиротам;

сім’ям з дітьми-інвалідами; інвалідам 1 та 2 групи; ветеранам війни, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

Підставою для надання допомоги є особиста заява громадянина, зареєстрованого у приміщенні, яке підлягає газифікації, до якої додаються клопотання райдержадміністрації, районної ради або депутата Одеської обласної ради, довідки про доходи усіх членів сім'ї, які зареєстровані та проживають за даною адресою, довідка про склад сім'ї, копія паспорта із зазначенням адреси заявника, ідентифікаційний код, акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, проектно-кошторисна документація або акт про виконані роботи з газифікації житла, відповідні рахунки за придбання газової плити, газових та газоопалювальних приладів (вітчизняного виробництва).