27.09.2018

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В КОДИМСЬКОМУ РАЙОНІ НА 2018– 2020 РОКИ «ПРОЗОРА ВЛАДА ТА АКТИВНА ГРОМАДА»

ПРОЕКТ

 

ПАСПОРТ

цільової Програми
сприяння розвитку громадянського суспільства в Кодимському районі
на 2018 – 2020 роки
«Прозора влада та активна громада»

1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

-

3.

Розробник Програми

Відділ комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

4.

Співрозробники Програми

громадська рада при райдержадміністрації

5.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації

6.

Учасники Програми

структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських, селищної, міської рад громадська рада при райдержадміністрації, інститути громадянського суспільства Кодимського району (за згодою)

7

Термін реалізації Програми

2018 – 2020 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми;
усього, у тому числі:

-

-

коштів районного бюджету

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

В КОДИМСЬКОМУ РАЙОНІ
НА
2018– 2020 РОКИ
«ПРОЗОРА ВЛАДА ТА АКТИВНА ГРОМАДА»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИМА - 2018

 

 

 

 

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Становлення України як суверенної правової держави має базуватися на принципах партнерства органів влади та громадськості, адже лише спільними зусиллями можна досягти кінцевої мети – демократизації усіх сфер суспільного життя, соціально-економічного і культурного прогресу, забезпечення захисту прав і свобод громадян.

У Кодимському районі, як здебільшого в Україні, фіксується недостатній рівень розвитку громадянського суспільства та низький рівень суспільно - значимої активності громадян.

Станом на 25 січня 2018 року в Кодимському районі зареєстровано
67 партійних організацій, 23 громадські організації, 5 профспілкових (районних) організацій, 25 релігійних громад. Незважаючи на те, що кількість інститутів громадянського суспільства (далі – ІГС) у Кодимському районі постійно зростає, їх роль у суспільно-політичних процесах району є не надто значною, громадська активність залишається безсистемною та відірваною від поточних суспільних процесів, що обумовлюється недостатнім рівнем фінансової, кадрової та інституційної спроможності громадських організацій. Переважна більшість населення Кодимщини, як і більшість українців, не входить до складу жодного ІГС.

Нагальна потреба сьогодення - пошук більш ефективних механізмів взаємодії з ІГС, залучення їх до формування та реалізації державної та регіональної політики, а в підсумку – сприяння розвитку в районі громадянського суспільства.

Подекуди фіксується взаємна недовіра між представниками влади та ІГС, обумовлена різними підходами до вирішення проблемних питань, відсутністю чітких, прозорих і взаємоприйнятних правил співпраці між ними, недостатньою правовою обізнаністю як представників громадськості, так і працівників органів виконавчої влади.

Одним із чинників, що стримують зростання ефективності громадянського суспільства району, є низка проблем щодо недостатнього інформаційного, організаційного та фінансового супроводу громадських ініціатив. В наслідок цього виникають проблеми відсутності мотивації представників громадськості, зокрема молоді, до громадської діяльністі.

До основних причин зазначених проблем належать: низький рівень усвідомлення громадянами демократичних механізмів участі та самоорганізації у процесі вирішення проблем району, недосконалість механізмів сприяння розвитку громадянського суспільства, самоізольованість, пасивність, недостатня координованість та інституційна слабкість ІГС, що стає перешкодою на шляху до налагодження конструктивного діалогу між владою та громадськістю.

Усі ці фактори послаблюють ефект від зусиль органів влади та об'єднань громадян у сфері розвитку громадянського суспільства.

До цього часу на Кодимщині не було практики прийняття програм, спрямованих на розвиток громадянського суспільства району. Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в Кодимському районі на 2018 – 2020 роки «Прозора влада та активна громада» (далі — Програма) визначає шляхи вирішення зазначених вище проблем та містить комплекс заходів, спрямованих на всебічний розвиток і підтримку діяльності інститутів громадянського суспільства Кодимщини.

 

2. Мета Програми

Метою Програми є створення умов для подальшого розвитку в Кодимському районі громадянського суспільства, запровадження ефективного механізму взаємодії ІГС з органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування на засадах партнерства і солідарної відповідальності за стан справ в районі; вдосконалення конструктивного діалогу влади та представників громадськості для спільного вирішення важливих завдань соціально - економічного, суспільно - політичного та культурного розвитку району та реалізації регіональної політики.

 

3. Аналіз

факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації Програми

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ (S)

 • наявність громадської та політико-консультативної рад при райдержадміністрації, інших консультативно-дорадчих органів (галузевих, дорадчих тощо);

 • наявність низки ІГС району, що мають певний потенціал і досвід у сфері громадянського суспільства, з якими райдержадміністрація, вже підтримує партнерські стосунки та має досвід співпраці;

 •  
  • встановлення позитивних стосунків РДА, органів місцевого самоврядування з більшістю активно функціонуючих ІГС району;

  • можлива легалізація нових громадських організацій та активізація роботи вже створених ІГС

 

СЛАБКІ СТОРОНИ (W)

- недостатній рівень правової, політичної культури та професійний рівень представників ІГС і працівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування в питаннях взаємодії;

- відсутність достатніх фінансових ресурсів для підтримки ініціатив ІГС;

- наявність значної кількості зареєстрованих ІГС, що існують лише формально або проявляють ситуативну активність.

МОЖЛИВОСТІ (О)

 • наявність інституційних можливостей та необхідної нормативно-правової бази для вдосконалення сфери громадянського суспільства в районі (зокрема, прийняті до реалізації Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, Міжнародна Ініціатива «Партнерство «Відкритий Уряд», новий Закон України «Про громадські об’єднання», постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та від 12.10.2011 № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка» та низка інших нормативно-правових актів);

 •  
  • можлива поява нових нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток громадянського суспільства та вдосконалення вже існуючої законодавчоїбази;

- наявність всеукраїнських організацій, що сприяють діяльності ІГС;

 •  
  • діяльність на території України міжнародних програм, спрямованих на розвиток громадянського суспільства

 

ЗАГРОЗИ (Т)

 •  
  • недостатній рівень довіри з боку населення до діяльності ІГС та низька оцінка їх спроможності ефективно вирішувати актуальні проблеми району, наслідком чого є відсутність мотивації до участі у громадській діяльності;

  • низька активність як органів влади, так і ІГС щодо налагоджування партнерських стосунків та постійної взаємодії;

  • політизація діяльності громадських організацій, особливо в період виборчих кампаній

 

 

 

 

 

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; терміни виконання Програми

 

Вирішення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, можливе за такими варіантами:

1. Розвиток громадянського суспільства району шляхом зміцнення зв’язків та вдосконалення співпраці з ІГС, з якими вже налагоджена тісна взаємодія, однак, наслідком цього може бути відсутність мотивації в інших представників громадськості до створення нових громадських формувань та зменшення ініціатив від організацій, які поки що не мають відповідного досвіду та інституційних, кадрових, технічних можливостей до активної діяльності.

2. Створення та прийняття до взаємного виконання органами влади та ІГС чіткого плану із всебічної розбудови громадянського суспільства в регіоні, який включав би погоджені встановлені напрями співпраці, конкретні заходи та терміни їх реалізації. Другий варіант є найбільш оптимальним та забезпечує більше можливостей, у тому числі фінансових, організаційних, технічних для досягнення мети Програми.

Програма передбачає проведення протягом 2018 – 2020 років заходів, спрямованих на залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної і регіональної політики, зокрема, шляхом створення в районі сприятливого правового середовища для діяльності ІГС; впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії; розширення участі ІГС району в процесах вироблення та реалізації райдержадміністрацією, та виконкомами міської, селищної та сільських рад владних повноважень через розвиток консультативно-дорадчих органів і різних форм самоорганізації населення; стимулювання громадської активності населення Кодимщини через впровадження форм заохочення ініціатив громадськості тощо.

Розпорядниками коштів Програми є Кодимська районна державна адміністрація.

Конкретний обсяг фінансування заходів Програми за рахунок коштів районного бюджету визначається щорічно під час формування районного
бюджету на відповідний рік.

Детальний опис ресурсного забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми.

Термін реалізації Програми становить 3 роки (2018 – 2020 роки).

 

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники

Для реалізації Програми і досягнення поставленої мети передбачається:

 • підвищити ефективність взаємодії райдержадміністрації, виконкомів міської, селищної та сільських рад з інститутами громадянського суспільства;

 • підтримати ініціативи інститутів громадянського суспільства, спрямовані на розвиток району;

 • забезпечити сприятливі умови для розвитку інститутів громадянського суспільства шляхом розробки відповідних нормативно-правових актів;

 • сприяти активізації діяльності органів самоорганізації населення;

 • сприяти активізації діяльності ІГС;

 • підвищити професійний рівень працівників райдержадміністрації, виконкомів міської, селищної та сільських рад в питаннях взаємодії з громадськістю;

 • сприяти діяльності громадської ради при райдержадміністрації;

 • забезпечити поінформованість суспільства про діяльність ІГС через впровадження постійно діючої інформаційно-просвітницької кампанії;

 • стимулювати громадську активність населення через впровадження форм заохочення громадян до участі у громадському житті;

 • організувати роботу в районному центрі та територіальних громадах Кодимщини щодо сприяння розвитку громадянського суспільства.

Результативними показниками Програми є:

- збільшення кількості зареєстрованих (та реально діючих) ІГС на території району;

 • збільшення кількості представників молоді, які беруть участь у громадському житті району;

 • збільшення пропозицій (у тому числі врахованих), наданих громадськими організаціями щодо вирішення питань розвитку району ;

- збільшення кількості спільних заходів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ІГС.

 

 

6.Напрями діяльності та заходи програми

 

Напрями Програми передбачають взаємодію органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з консультативно-дорадчими органами, проведення публічних та інформаційних заходів щодо реалізації державної та регіональної політики, вивчення громадської думки, сприяння в реалізації конституційних прав мешканців району, підтримка ініціатив суб'єктів громадянського суспільства.

Заходи Програми передбачають проведення зустрічей та консультацій з громадськістю в рамках роботи консультативно-дорадчих органів при Кодимській районній державній адміністрації, виконавчих комітетах міської, селищної, сільських рад, залучення громадських організацій до заходів, що проводяться місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підтримку їх ініціатив, популяризацію здобутків, потенціалу та перспектив розвитку Кодимського району, вивчення громадської думки мешканців району.

Основні напрями діяльності та заходи Програми наведені в додатку 2 до Програми.

 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Загальну координацію виконання Програми здійснює районна державна адміністрація.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісії районної ради з питань розвитку місцевого самоврядування, гласності, забезпечення законності та правопорядк

Відповідальним виконавцем Програми є відділ комунікації з громадськістю апарату районної державної адміністрації, який щорічно інформує Кодимську районну раду про хід виконання Програми.

Громадський супровід виконання Програми здійснює Громадська рада при Кодимської районній державній адміністрації.

 

 

9. Розрахунок очікуваних результатів

Реалізація заходів Програми дасть змогу:

 •  
  • запровадити громадський контроль за діяльністю органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

  • підвищити рівень взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та ІГС району;

  • підвищити якість управлінських рішень та їх ефективну реалізацію;

  • підвищити обізнаність широких верств населення щодо суті та цілей соціально-економічних реформ та соціальних ініціатив Президента України;

  • залучати представників ІГС до вирішення завдань розвитку району;

  • збільшити кількість представників молоді серед членів ІГС регіону;

  • отримати нові знання та навички, підвищити професійність представників ІГС і працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у питаннях взаємодії з громадськістю;

  • підвищити спроможність та професійність членів громадських рад при райдержадміністрації;

  • підвищити рівень довіри населення району до органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та ІГС;

  • стимулювати подальший розвиток громадянського суспільства району та зміцнення його інститутів;

  • підвищити престиж ІГС Кодимщини;

  • створити систему інформаційної підтримки процесу розвитку громадянського суспільства;

  • підвищити ефективність використання бюджетних ресурсів, спрямованих на вирішення суспільно важливих проблем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 до проекту Програми

 

 

 

Ресурсне забезпечення цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства

в Кодимському районі на 2018-2020 роки

 

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

Роки виконання Програми

 

Всього витрат на виконання Програми, тис.грн.

2018 р.

2019 р.

2020 р.

 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

10.0

10.0

10.0

30.0

районний бюджет

10.0

10.0

10.0

30.0

кошти небюджетних джерел

-

-

-

-